कोहलपुर नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

स्थानीय तह आय लेखांकन प्रणाली